top of page

A knowledge resource selected by UNICEF for humanitarian practitioners everywhere

تعهدات بنیادین
نسبت به کودکان در اقدام
بشردوستانه - Persian (Complete version)

از زمـان معرفـی «تعهـدات بنیادیـن در قبـال کـودکان طـی اقدامـات بشردوسـتانه (از ایـن پـس تعهـدات بنیادیـن») در سـال 1998 و بازبینی آن در سـال 2010، زمینـه جهانـی بشردوسـتانه بـه صـورت چشـمگیری تغییـر کـرده اسـت. بحرانهـای بشردوسـتانه بیـش از پیـش طوالنـی شــدهاند. بیاعتنایــی روزافــزون بــه حقــوق بشردوســتانه و حقــوق بشــر و اصــول بشردوســتانه وجــه ممیــز درگیریهایــی اســت کــه بیــش از هــر چیــز زنــان و کــودکان را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد. رشــد جمعیــت، شهرنشــینی، تخریــب محیــط زیســت و تغییــر آبوهــوا، مهاجــرت
گســترده، آوارگــی اجبــاری، در کنــار بحرانهــای ســالمت عمومــی بیــش از پیــش تهدیدهــای پیــش روی کــودکان را پیچیدهتــر میکننــد.
تعهــدات بنیادیــن بــا هــدف تجهیــز یونیســف و شــرکای آن بــرای ارائــه پاســخ بشردوســتانه و حمایتطلبــی اصولــی، بهموقــع، باکیفیــت و
کودک-محــور در همــه بحرانهــا بــا پیامدهــای بشردوســتانه بازبینــی شــده اســت.

Source

UNICEF

Area of Work

Core Commitments for Children

Type

Policy / procedure

Language

Persian

Year Published

2024

Last Checked

07/02/2024

DD/MM/YYYY

Region

Global

bottom of page